PRIVACY BELEID

U informeren over welke gegevens we verzamelen.

  • Informatie privacy
  • Gebruik van cookiess
  • Wettelijk kader
PRIVACY- EN GEGEVENSVERWERKINGSBELEID.
Deze handleiding en dit beleid treden in werking op 7 november 2019.

1. ALGEMEEN

In een poging om onze klanten en bezoekers van de site te beschermen NETCROHOSTING C.A. Bedrijf heeft een privacybeleid en behandeling van persoonlijke gegevens opgesteld, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder we de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen door het invullen van de contactformulieren, evenals de online chat op onze website, of enige andere fysiek, spraak- of berichtmedium (e-mails, telefoontjes, contracten of documenten van welke aard dan ook), waar u aanvullende gegevens verstrekt. Door de gegevens te verstrekken, accepteert u dit beleid op de manier waarop: NETCROHOSTING C.A. (Hierna het bedrijf) zal uw persoonlijke gegevens behandelen; een dergelijke behandeling zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de regelgeving die reguleert, en zal onderhevig zijn aan elke wijziging of verwijdering zoals overwogen in deze bepaling. Als u het na het lezen van dit privacybeleid niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, vragen wij u om geen gebruik te maken van onze diensten en verzoeken wij u onze database bij te werken, aan te passen of te verwijderen in overeenstemming met de bepalingen van cijfer 7 van deze document.

Dit beleid is in lijn met de geldende wetten van het land, met betrekking tot de naleving van de privacyverklaring die moet worden verstrekt aan de eigenaren van persoonlijke informatie door het bedrijf, dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens, en die als doel en gericht is tot:

Informeer de eigenaren van de informatie over het beleid voor het verwerken van de persoonlijke informatie van het bedrijf, naast het toestaan van de eigenaren van de persoonlijke gegevens om hun recht uit te oefenen als ze de gegevens in onze databases willen weten, bijwerken, verwijderen en corrigeren gegevens en/of bestanden. Dit document is in ieder geval gericht op het beschermen en waarborgen van alles wat te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens, de vrijheden en grondrechten die alle natuurlijke of natuurlijke personen hebben.

Communiceer aan de eigenaar van de persoonlijke informatie het informatieverwerkingsbeleid dat van toepassing zal zijn op uw persoonlijke gegevens, de manier waarop ze zullen worden behandeld, het gebruik dat eraan zal worden gegeven en de manier waarop u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens. persoonlijke gegevens.

Dit beleid zal verplicht worden toegepast op alle persoonlijke gegevens die zijn geregistreerd in fysieke of digitale media en die waarschijnlijk door het bedrijf worden behandeld als verantwoordelijk voor de behandeling ervan.

Dit privacybeleid regelt de manier waarop het bedrijf NETCROHOSTING C.A. verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult de informatie die is verzameld van de gebruikers van deze website.

2. DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om deze te verwerken, wat wordt opgevat als een voorafgaande, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming, aangezien u dit document hebt gelezen voordat u uw gegevens verstrekt.

De verzameling van persoonlijke gegevens die wordt gedaan via de contactformulieren, evenals in de online chat van onze website, telefoongesprekken, virtuele interviews, contracten, formulieren of enig ander document dat u aan het bedrijf verstrekt, heeft het volgende: doeleinden:

klanten:

Adviseren over vraagstukken die verband houden met de door het bedrijf aangeboden diensten en die door u zijn geraadpleegd en/of aangevraagd.

Zorg voor een constante communicatie over de diensten die door het bedrijf worden geleverd.

U berichten sturen over de contractuele relatie.

Uitvoeren van administratieve en/of boekhoudkundige procedures met betrekking tot het contracteren van diensten zoals facturatie, incasso's en betalingen.

U op de hoogte stellen met het oog op de kennisgeving van de termijn van verlenging van de dienst.

Stuur servicevoorstellen en uitnodigingen naar bedrijfsevenementen of hun bondgenoten, partners of medewerkers.

Voer activiteiten uit die gericht zijn op klantenbinding, inclusief en zonder beperking mededelingen van kortingen, nieuwsbrief, geschenken, promoties.

Technische ondersteuning bieden.

Ontvangen en verwerken van verzoeken, klachten en claims.

Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken.

Persoonlijke gegevens overdragen voor registratie van diensten aan een internationale entiteit.

Aanbieders:

Opstellen en afsluiten van het contract.

Zorg voor constante communicatie over de gecontracteerde diensten en/of producten.

Stuur mededelingen over de uitvoering van het contract.

Uitvoeren van administratieve en/of boekhoudkundige procedures met betrekking tot de contractuele relatie zoals facturatie, incasso's en betalingen.

De verwerking van persoonsgegevens kan rechtstreeks worden uitgevoerd door het bedrijf en/of door wie laatstgenoemde bepaalt, zolang dit wordt gedaan voor de hierin uiteengezette doeleinden, waarvoor geen aanvullende toestemming van u nodig is, die u uitdrukkelijk accepteert Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

NETCROHOSTING C.A garandeert uw veiligheid, voor de privacy van uw informatie en voor het respect voor uw gegevens, binnen het kader van de beperkingen die het huidige internet ons toestaat, wetende dat we niet worden uitgesloten van toevallige gebeurtenissen zoals het lijden van een aanval door hackers of kwaadwillende gebruikers die computercriminaliteit uitoefenen.

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonlijke gegevens, deze bij te werken, te corrigeren en/of te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, via communicatie die zal worden ontvangen via de hiervoor beschikbare kanalen, die u vindt in punt 7 van deze beleid.

3. WETTELIJK KADER

Grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Kunst. 28.

Kunst. 60

In overeenstemming met de bepalingen van onze Magna Carta heeft iedereen het recht om de informatie of gegevens van zichzelf in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen; evenals het zich bewust zijn van het gebruik en het doel ervan. Evenzo heeft iedereen universeel het recht en de bescherming over de bescherming van zijn eer, waardigheid, privéleven, imago en vertrouwelijkheid.

Daarom moeten het bedrijf en de verantwoordelijken (WERKNEMERS, LEVERANCIERS EN AANNEMERS) dit beleid naleven en respecteren in overeenstemming met hun functies en / of activiteiten, de bedrijfsrichtlijnen voor de behandeling en bescherming van persoonsgegevens en de andere bepalingen en clausules die zijn vastgesteld door het bedrijf, zelfs na de beëindiging van juridische, commerciële, arbeids- of andere soorten links. Evenzo moeten ze strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de verwerkte gegevens.

4. TYPE GEVRAAGD INFORMATIE

Voor het leveren van hostingdiensten voor de webpagina, zakelijke e-mailservice, serververhuur, datacenterservice, ontwerp en programmering voor webpagina's en domeinregistraties op internet, wordt persoonlijke informatie gevraagd. , opgevat als die informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals identiteitskaartnummer, namen, fysieke en elektronische adressen, telefoonnummers, enz.

De hier verzamelde gegevens zullen op geen enkel moment worden verkocht of overgedragen aan een titel.

De toestemming van de houder is niet nodig in het geval van:

Informatie die een openbare of administratieve entiteit vereist bij de uitoefening van haar juridische functies of bij gerechtelijk bevel.

Gegevens van openbare aard.

Medische of medische noodgevallen.

Gegevens met betrekking tot de Burgerlijke Stand van Personen.

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe gebruikers onze website gebruiken, bijvoorbeeld door het aantal unieke bezoeken te volgen dat is ontvangen door de pagina's van de website of de domeinen van waaruit gebruikers binnenkomen. Het gebruik van "cookies" om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken.

De machtiging kan niet worden ingetrokken, noch kan de verwijdering van de informatie worden gevraagd wanneer de houder een wettelijke of contractuele verplichting heeft om in de databank te blijven.

5. GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u een website bezoekt die cookies gebruikt, kan u worden gevraagd een formulier in te vullen om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, uw e-mailadres en uw interesses. Deze informatie wordt opgenomen in een cookie en verzonden naar uw browser (Chrome, Firefox, enz.), die de informatie opslaat voor later gebruik. De volgende keer dat u dezelfde website bezoekt, stuurt uw browser de cookie naar de server. Elke keer dat de browser een pagina op de server opvraagt, wordt het bericht opnieuw verzonden.

Als u uw toestemming op elk moment wilt intrekken, moet u cookies verwijderen door uw internetbrowser te configureren.

6. VEILIGHEID

Onze inzet is om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Hoewel we over de fysieke en technologische middelen beschikken om ervoor te zorgen dat uw informatie adequaat wordt beveiligd, zullen we al het mogelijke doen om uw gegevens te beschermen, maar we kunnen de totale veiligheid van de gegevens die u verstrekt en waartoe u ons machtigt om toegang te krijgen, niet garanderen. We hebben onze eigen en externe servers, erkende gegevens- en e-mailopslagproviders waarin de informatie wordt opgeslagen. Onze teams hebben toegangsbeperkingen en andere maatregelen die de kans op ongeautoriseerde toegang of informatielekken verkleinen. Op dezelfde manier hebben we juridische instrumenten zodat onze werknemers, leveranciers en aannemers verplicht zijn om de persoonlijke gegevens die het bedrijf moet vrijgeven in de uitoefening van het toevertrouwde beheer of wettelijke taken zoals facturering, betaling, rapporten en anderen.

Ons webportaal kan links of "links" naar andere eigen websites introduceren. Als u besluit om naar een van de websites te gaan die in onze portal zijn gelinkt, moet u er rekening mee houden dat elk van deze portals of websites een ander privacybeleid heeft, dus we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie of persoonlijke gegevens die u verstrekt of bieden buiten onze site.

Phishing is het verzenden van e-mails die, schijnbaar afkomstig uit betrouwbare bronnen (bijvoorbeeld bankentiteiten), proberen vertrouwelijke gegevens van de gebruiker te verkrijgen, die vervolgens worden gebruikt om een vorm van fraude uit te voeren. Om dit te doen, bevatten ze meestal een link die, wanneer erop wordt geklikt, leidt naar vervalste webpagina's. Op deze manier voert de gebruiker, die gelooft in een plaats van volledig vertrouwen te zijn, de gevraagde informatie in die in werkelijkheid in de handen van de oplichter terecht zal komen. Als u een e-mail van dit type ontvangt of iemand die zegt voor ons te werken en om uw persoonlijke, commerciële of financiële informatie vraagt, vraag ons dan om de e-mail waarin de informatie is gevraagd opnieuw naar het volgende adres te sturen: E-mail: infor@netcrohosting.com

7. OVERLEG EN/OF CLAIM

Voor inzage, claim en/of verzoek om informatie, update, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens dient schriftelijk te geschieden door de eigenaar van de persoonsgegevens in het formaat Verzoekschriften, Klachten of Claims die u kunt vinden in E-mail: admin@netcrohosting.com

Alle verzoeken, vragen en/of klachten bevatten minimaal:

a) Naam en achternaam van de houder.

b) Identificatienummer van de houder.

c) Locatiegegevens van de houder (e-mail, telefoon, adres, woonplaats).

d) Beschrijving van het verzoek, de vraag of de feiten die aanleiding geven tot de claim.

e) Middelen waarmee u een antwoord wilt ontvangen.

f) Handtekening van de indiener.

g) Voeg de documenten toe die u relevant acht ter ondersteuning van het verzoek, de vraag en/of de claim

8. PROCEDURE OM OVERLEG EN/OF CLAIMS TE MAKEN

Verzoeken, klachten en/of claims met betrekking tot het kennen, bijwerken, corrigeren en/of verwijderen van de gegevens en/of het intrekken van de machtiging, worden behandeld binnen een termijn van maximaal vijftien (15) werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van ontvangst daarvan. Wanneer het niet mogelijk is om binnen de bovengenoemde termijn te reageren, wordt de eigenaar van de gegevens op de hoogte gesteld, de redenen voor de vertraging en de reactietermijn aangegeven, die niet langer mag zijn dan vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de eerste afgerond.

Als u vaststelt dat het verzoek, de claim of de vraag een fout bevat of onvolledig is, wordt de houder hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst om de vastgestelde tekortkomingen te corrigeren. Na dertig (30) werkdagen vanaf de datum van het verzoek zonder enig antwoord van de houder, zal het duidelijk zijn dat de claim is ingetrokken.

Indien de onderneming niet de bevoegde instantie is om de klacht op te lossen, zal zij, binnen de hier vermelde maximale reactietermijn, overdragen aan de bevoegde instantie, die dezelfde termijn zal hebben om te reageren, die ingaat vanaf de datum waarop de ontvangst van de mededeling van de overdracht van de vraag, claim of verzoek en de belanghebbende of eigenaar zal op de hoogte worden gesteld van deze situatie zodat hij dienovereenkomstig kan volgen.

9. TRANSFER AND CONSERVATION OF INFORMATION OVERDRACHT EN BEHOUD VAN INFORMATIE

NETCROHOSTING C.A.Jij kan:

Bewaar de persoonlijke gegevens van de eigenaren van de informatie in hun databases, vervul het doel dat is geautoriseerd door de eigenaar van de gegevens, doe zijn uiterste best om de informatie veilig te houden en de integriteit, waarheidsgetrouwheid en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Overdragen of verzenden van alle of een deel van de persoonlijke gegevens van de eigenaren van de informatie aan de werknemers, leveranciers of aannemers van het bedrijf, uitsluitend en uitsluitend voor de doeleinden en doeleinden die zijn aangegeven in de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, in sectie 2 van dit beleid en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10. WIJZIGINGEN AAN HET BELEID

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk punt van dit document op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, wanneer dit het gevolg is van de toepassing van een wettelijke norm. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om hiervan op de hoogte te blijven voor een goed beheer van zijn gegevens.

Alle wijzigingen in dit beleid zijn van kracht op het moment dat het wordt gepubliceerd.

In het geval dat we van plan zijn om een ander gebruik of een andere bestemming te geven aan de oorspronkelijke reden waarom uw persoonlijke gegevens zijn gevraagd, zal uw toestemming worden gevraagd via elk middel waarin het record van genoemde communicatie is opgenomen, waaronder we als voorbeeld kunnen noemen e-mail.

zend ons een bericht

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of als u wilt weten welke informatie we over u hebben verzameld, stuur ons dan een E-mail: privacy@netcrohosting.com

Hulp nodig? Bel ons bekroonde ondersteuningsteam 24/7 op: + 1 786 823 21 59